Milí studenti,
v této rubrice naleznete odkazy na veškeré mé dějepisné prezentace.
HESLO: 1988
   ÚVOD   VIDEO 
1 ÚVOD DO DĚJEPISU                                                              

   PRAVĚK   VIDEO 
1 PRAVĚK
2 PRAVĚK V ČESKÝCH ZEMÍCH                                              
   STAROVĚK   VIDEO 
1 ÚVOD DO STAROVĚKU                                                         
2 MEZOPOTÁMIE
3 PERSIE
4 PALESTINA
5 EGYPTSKÁ ŘÍŠE
6 STAROVĚKÉ ŘECKO
7 STAROVĚKÝ ŘÍM


   STŘEDOVĚK   VIDEO 
1 FRANCKÁ ŘÍŠE                                                                    
2 BYZANTSKÁ ŘÍŠE     
3 KŘESŤANSTVÍ V RANÉM STŘEDOVĚKU
4 ARABSKÁ ŘÍŠE
5 SLOVANÉ
6 SÁMOVA ŘÍŠE
7 VELKOMORAVSKÁ ŘÍŠE
8 SVATÁ ŘÍŠE ŘÍMSKÁ
9 POČÁTKY ČESKÉHO STÁTU
10 PRVNÍ PŘEMYSLOVŠTÍ KRÁLOVÉ
11 ROMÁNSKÝ SLOH
12 GOTICKÝ SLOH
13 KŘÍŽOVÉ VÝPRAVY
14 ČESKÉ ZEMĚ ZA POSLEDNÍCH PŘEMYSLOVCŮ
15 LUCEMBURKOVÉ NA ČESKÉM TRŮNĚ
16 HUSITSKÉ REVOLUCE
17 KRÁLOVSTVÍ DVOJÍHO LIDU
18 ČESKÉ ZEMĚ ZA JAGELLONCŮ
19 RECONQUISITA


   NOVOVĚK   VIDEO 
1 ZÁMOŘSKÉ OBJEVY
2 INDIÁNSKÉ CIVILIZACE
3 REFORMACE A PROTIREFORMACE
4 RENESANCE
5 ČESKÉ ZEMĚ ZA RUDOLFA II.
2 VÁLKA ZA NEZÁVISLOST USA                                          
3 RUSKO PO TŘICETILETÉ VÁLCE
4 HABSBURSKÁ MONARCHIE PO TŘICETILETÉ VÁLCE
5 FRANCIE PO TŘICETILETÉ VÁLCE
6 VELKÁ FRANCOUZSKÁ REVOLUCE
7 NAPOLEON BONAPARTE
8 PONAPOLEONSKÁ EVROPA
9 PRŮMYSLOVÁ REVOLUCE
10 HABSBURSKÁ MONARCHIE PO NAPOLEONOVI
11 REVOLUCE VE 20 A  30. LETECH 19. STOLETÍ
12 REVOLUCE 1848
13 POREVOLUČNÍ FRANCIE
14 SJEDNOCENÍ ITÁLIE A NĚMECKA
15 AMERICKÁ OBČANSKÁ VÁLKA
16 HABSBURSKÁ MONARCHIE PO ROCE 1848


   MODERNÍ DOBA   VIDEO 
1 MODERNÍ KOLONIALISMUS                                               
2 CESTA K I. SVĚTOVÉ VÁLCE
 ÚVOD   PDF 
1 ÚVOD DO DĚJEPISU                                                                 
 ÚVOD   PDF 
1 ÚVOD DO DĚJEPISU